Do góry

Organizacja

Fundacja Dobra Wola
dobrawola.fundacja@gmail.com
+48 697 408 961

Misją Fundacji jest kształtowania postaw obywatelskich, upowszechnianie wartości moralnych i rozwijanie świadomości kulturowej, ekologicznej i prozdrowotnej dzieci i młodzieży, a także promowanie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Celem jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji pozaformalnej, kultury i sztuki, promocji kultury fizycznej i sportu, opieki nad młodzieżą będącą w trudnej sytuacji życiowej, mającą problemy edukacyjne, a także szczególnie uzdolnioną.

Pola działania: organizowanie imprez i zajęć edukacyjnych (wystawy, pokazy audiowizualne, spotkania dyskusyjne, koła zainteresowań), działań integrujących społeczność lokalną (festyny, konkursy), wycieczek i wyjazdów wakacyjnych, wspieranie inicjatyw sportowych, organizowanie i finansowanie zakupu materiałów naukowych i sprzętu sportowego.
Najważniejsze projekty:
- udział w festynach społeczności lokalnej;
- młodzieżowe warsztaty teatralne ‘Teatr Forum’;
- długoterminowy projekt edukacyjno-turystyczny dla dzieci ‘Akademia Dobrej Zabawy’;
- współorganizacja I Ogólnopolskiego Forum Organizacji Młodzieżowych „Forum dla Przyszłości”;
- międzynarodowe wymiany młodzieżowe;
- projekty historii mówionej.