Do góry

Organizacja

Stowarzyszenie Łódzka Akademia Dramy
drama@ład.net
www.ład.net

Założycielami  Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy są: 
doświadczeni  animatorzy teatralni i pedagodzy dramy, muzycy, muzykoterapeuci  
i plastycy, arteterapeuci, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, surgopedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, psychoterapeuci i choreoterapeuci stosujący skuteczne  metody wspomagania, łódzcy przewodnicy, literaci, aktorzy, bibliotekarze i ludzie kultury, którzy wykorzystują metodę dramy lub jej elementy we własnych działaniach edukacyjnych, pedagogicznych, terapeutycznych i animatorskich. 

Prezesem ŁAD-u  jest Hanna Jastrzębska – Gzella   pedagog i edukator  dramy, muzykoterapeuta doradca metodyczny w pracowni Wychowania i Profilaktyki    ŁCDNiKP prezes i założyciel Koła Terenowego ASSITEJ.  

 Misją  ŁAD-u jest:

Propagowanie  metody dramy w edukacji, wychowaniu, profilaktyce i terapii wśród nauczycieli, terapeutów, katechetów, wychowawców, instruktorów teatralnych, psychologów.

Propagowanie pedagogiki teatralnej jej nowych trendów.  

Tworzenie warunków dla dzieci, młodzieży do kreatywnych działań oraz poznawania siebie, innych i świata za pomocą sztuki.

Tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez taniec, muzykę, teatr, dramę i inne środki artystyczne   rozwijające kreatywność, uzdolnienia, pasje, osobiste zasoby.

Wspomaganie szkół, przedszkoli w organizowaniu zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych , terapeutycznych i psychopedagogicznych.

Propagowanie literatury, czytelnictwa, biblioterapii i bajkoterapii.

Tworzenie płaszczyzny do współpracy środowisk twórczych, edukacyjnych, akademickich na rzecz twórczej edukacji dzieci i młodzieży.

Tworzenie warunków do twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wspomaganie świetlic socjoterapeutycznych w tworzeniu Ognisk Teatralnych w oparciu o program Ognik Marzeń Haliny i Jana Machulskich.

Przygotowanie kadry pedagogów dramy i animatorów dramy do pracy z dziećmi i młodzieżą.