Do góry

Projekt

Karty podstawowe

TO MI GRA
Warszawa
Od 01.03.2017 do 31.12.2017

Projekt TO MI GRA realizowany jest przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury.

"TO MI GRA - aktywizacja obywatelska młodzieży" to projekt z zakresu edukacji i animacji społeczno-kulturalnej, którego podstawowym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i nastolatków mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców (ODC) w Warszawie.

Koncepcja projektu wykorzystywała metodykę Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, formy pracy z grupami, należące do nurtu teatru zaangażowanego społecznie, które budują kapitał społeczny poprzez angażowanie i integrację społeczności, inspirowanie zachowań twórczych, wzmacnianie umiejętności, przełamywanie barier i schematów.

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty zbierania opowieści dla wychowanków MOW-u i młodych mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców (20 osób). Ich historie i opowieści stały się bazą do stworzenia interaktywnego spektaklu i warsztatu Teatru Forum. Spektakl został zaprezentowany grupom młodzieży z innych Ośrodków i ich rodzinom oraz społecznościom lokalnym w ramach wydarzeń organizowanych przez młodzież.

Młodzież z MOW-u i ODC stworzyła też materiały edukacyjne towarzyszące spektaklom Teatru Forum i wydarzeniom. Zostały one zrealizowane we współpracy z doświadczonymi profesjonalistami oraz 9 instytucjami i organizacjami.

ZAKRES DZIAŁAŃ: 

ZBIERANIE OPOWIEŚCI 

Celem warsztatów było włączenie doświadczeń i opowieści uczestników do skonstruowania spektaklu, którego bohaterami była młodzież polska i cudzoziemska, ich problemy rówieśnicze i rodzinne. Zaangażowanie obu grup młodzieży na etapie przygotowawczym zagwarantowało im wpływ na tematykę spektaklu a ponadto zwiększyło jego wiarygodność w oczach przyszłych odbiorców spektaklu. W warsztatach brali udział również aktorzy zaangażowani później w tworzenie spektaklu. Zebrany materiał posłużył do pracy nad spektaklem i pomógł aktorom poznać specyfikę środowiska kreowanych postaci, a tym samym stworzyć wiarygodny scenariusz. Zebrane od młodzieży opowieści zostały spisane.

MATERIAŁY EDUKACYJNE 

Materiały dotyczyły prawnych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań sytuacji migrantów, tematów związanych z integracją ze społeczeństwem polskim, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Obie grupy dyskutowały, jakie treści warto przygotować, by u odbiorców spektaklu podnieść poziom kompetencji obywatelskich potrzebnych do funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie. Na przykład, młodzi migranci mogą podjąć próbę wskazania postaw i działań ze strony polskiego społeczeństwa, które ułatwiłyby cudzoziemcom integrację ze społeczeństwem polskim lub mogą spróbować przełamać stereotyp nieporadnego i biernego migranta.

Młodzież z MOW-u pracowała wokół tematów przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji migrantów. Każda grupa zadecydowała też o formie materiałów. Mogły to być materiały drukowane, filmowe, fotograficzne, komiks itp. W zależności od pomysłu i tematyki materiałów wybranych przez młodzież do współpracy zostali zaproszeni eksperci z danej dziedziny, którzy udzielili wskazówek jak przygotować wybrane treści pod kątem merytorycznym i artystycznym.

Za treść merytoryczną materiałów odpowiedzialni byli eksperci. Wszystkie zebrane materiały zostały zredagowane i uzupełnione o komentarz merytoryczny zespołu projektowego i Fundacji Drama Way. Materiały następnie zostały rozdystrybuowane wśród widzów pokazów i warsztatów Teatru Forum.

WYDARZENIE

Zadaniem młodzieży było zorganizowanie wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych, w których zaktywizowali do refleksji i dyskusji członków społeczności wokół tematów związanych z migracją. Jednym z elementów obu wydarzeń były pokazy Teatru Forum, połączone z prezentacją i rozdaniem uczestnikom materiałów edukacyjnych. Młodzież we współpracy z opiekunami zajmowała się również promocją wydarzenia w swoim otoczeniu, korzystając ze wsparcia Fundacji Drama Way. Dodatkowo zaplanowała inne aktywności, zależnie od własnych pomysłów i z wykorzystaniem własnych zasobów (np. zorganizowanie dyskusji, międzykulturowy poczęstunek, napisanie i wykonanie utworu hiphopowego przeciw dyskryminacji itd.) oraz zasobów swojej społeczności lokalnej.

PODSUMOWANIE

Odbyło się wspólne spotkanie młodzieży z MOW-u i z ODC, w trakcie którego uczestnicy podsumowali działania pod kątem rozwijania swoich kompetencji obywatelskich, szczególnie w sferze funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

W ramach projektu powstała publikacja wykonana przez uczestników, piosenka hiphopowa ułożona i wykonana przez chłopców z MOWu pod okiem Michała "Proceente" Kosiorowskiego, własnoręcznie wykonane zaproszenia oraz czarno-białe zdjęcia autorstwa Doroty Sobolewskiej. Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z finału projektu w Ośrodku dla Cudzoziemców.

Film przybliżający projekt można obejrzeć tutaj.

Projekt przeszedł do drugiego etapu konkursu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.


Projekt "TO MI GRA - aktywizacja obywatelska młodzieży" jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.